Placeholder Picture

Heem en Museum, Dorp 64, 2382 Poppel (gem. Ravels)

Home
Bestuur
Museum
Contact
Placeholder Picture

Heemkunde- en Erfgoedvereniging
Nicolaus Poppelius vzw

Archeologie

Dirk Huyge . Laat-Mesolithicum te Weelde-Paardsdrank. Leuven, 1980

Woord vooraf

Bij het beƫindigen van dit proefschrift rest ons de aangename plicht iedereen te bedanken die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de totstandkoming ervan heeft bijgedragen. In de eerste plaats gaat onze dank uit naar prof.dr.P.M.Vermeersch, die het promotorschap op zich heeft willen nemen en op wiens intellectuele en morele steun wij steeds konden rekenen. De enkele discussies met prof.dr.F.Gullentops aangaande de stratigrafische problematiek hebben die voor ons toch al moeilijk verteerbare materie aanzienlijk verlicht, waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn.
Ook de heer R.Foblets, op wiens aanwijzing de opgravingen te Weelde konden plaatsvinden, willen we hier hartelijk danken. Zijn speurzin en wetenschappelijke eerlijkheid hebben al vele archaeologica van de definitieve ondergang gered. Niet in het minst danken we ook de heren A.Nijs en R.Geeraerts, die respectievelijk de tekeningen van de artefacten en de plannen en grafieken hebben verzorgd. Hun bijdrage, slechts onvolkomen door de reprografie weergeven, weerspiegelt een bewonderenswaardige grafische competentie. Dank ook aan de medestudenten, vrienden en vriendinnen. De uren samen waren lang niet altijd aan ernst gespendeerd; een mens leeft nu eenmaal niet van wetenschap alleen.

Meer....

L.Van Impe en R.Annaert. Prehistorische bewoning ten noorden van Turnhout: het gebied van Ravels-Weelde-Poppel. In: Taxandria, 1986, blz.27-39.

Toen enkele jaren geleden het studiewerk aan de gang was voor de publicatie van het door de Nationale Dienst voor Opgravingen gevoerde grafheuvelonderzoek op de "Hoogeindse Bergen" en bij de "Vlasroot" kwamen we tot een eigenaardige vaststelling. Een eerste en sterk vereenvoudigde verspreidingskaart van de grafheuvelgroepen rond Weelde toonde aan dat deze op een toch systematische manier aangelegd zijn langs de westrand van een lemig zandgebied rond Weelde. In een later stadium breidden we deze kaart in zuidelijke richting uit en voegden weer, behalve enkele oudere vondsten, nog het opnieuw gepubliceerde urnenveld op de "Raaftuinen" bij, gevolgd door de kleine maar vrij goed bewaarde grafheuvelnecropool op "Het Heike" te Ravels. Het is vooral ter gelegenheid van dit laatste onderzoek dat we een poging ondernamen om de eerste verspreidingskaart bij te werken, in de eerste plaats door toevoeging van zoveel mogelijk vindplaatsen uit de Bronstijd en de IJzertijd en in een laatste fase van oudere en, indien aanwezig, ook jongere sites.

Meer....